Random FFFFFUUUUUUU generator

I quattro quadranti vengono combinati a caso.. geniale :)

http://www.cloverpatchwork.com/ffffuuuu.php

(via Bazinga! grazie a Matteo)

Fuck the future
Sheldon's FFFFFUUUUUUU
Le cafè (aka giornata di c***a)
Van Gogh Fffffuuuuuuu
Back to the FFFFUUUU
NaCl FFFFUUUUUU!
LN down FFFUUU